Preventiva Insatser

Vi arbetar med fältarbete, kartläggning, analys och förslag på insatser som kan hjälpa er att komma till rätta med ex gängkriminalitet, droger eller annan problematik som påverkar grupper eller specifika geografiska områden.

Stödboende

Vuxna från 21 år, som har behov av tillfällig bostad med stöd i ADL.

Läs mer

Familjepedagogisk Insats

Föräldrar till barn, 0-16 år, där behov finns av praktiskt stöd och pedagogiska insatser. Arbetet sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer

Familjebehandling

Föräldrar med barn, 0-16 år, där oro finns kring om barnens behov och utvecklingsstöd tillgodoses. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt.
Observationsuppdrag, Samspelsbehandling och Familjepedagogiska insatser, som sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer

Kvalificerat Kontaktmannaskap

Barn och unga, 12-20 år, som ibland behöver stöd i sin vardag med praktiska saker och/eller samtalsstöd kring olika situationer i livet.

Läs mer

Individuellt stöd och behandling

Barn och unga, 12-20 år, samt vuxna med psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt. Sker i den enskildes hem- och närmiljö. Fokus på sysselsättning, nätverksarbete, psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer