Evidensbaserad praktik – Öppenvård

Humblamodellen – ett forskningsbaserat arbetssätt

Humblas forskningsbaserade arbetssätt har ett direkt fokus på att den enskildes delaktighet och inflytande i insatsernas alla delar, vilket ökar engagemanget och möjligheten att insatsen ska upplevas som relevant. En tillitsfull relation mellan behandlare och den enskilde är avgörande. Detta i kombination med behandlarens förmåga att balansera och integrera den enskildes förutsättningar med rätt metod ökar sannolikheten att insatsen ger resultat som blir hållbar över tid.

Humblas insatser syftar till att den enskilde ska uppleva en hög grad av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet – känsla av sammanhang (KASAM), vilket är en förutsättning för god hälsa.

Allians

Här fokuserar vi på upprätta en stark relation en så kallad arbetsallians, som håller genom hela processen. Kartlägger genom självskattning, enligt ORS och CORS

Genomförande

Här anpassar vi metod efter behov. Tillsammans genomför, utvärderar och följer vi ständigt upp de satta målen ur genomförandeplanen. Processen följs upp genom SRS och CSRS.

Förankring och vidmakthållande

Här lägger vi fokus på och testar att stödet och behandlingen har gett avsedd effekt och har förutsättningar att hålla även efter avslutad insats. Effektutvärderar genom självskattning, enligt ORS och CORS.